اهداف همایش

 • .توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 • . توسعه صادرات غیر نفتی
 • . انتقال تکنولوژی و نوآوری
 • .تامین مالی طرح ها و پروژه های داخلی از منابع خارجی
 • .همکاری های تجاری دو طرفه

موضوعات نشست

 • .خوش آمد گویی به سرمایه پذیران و سرمایه گذاران خارجی
 • . معرفی چالش ها و فرصت های واقعی برای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • .اهمیت نقش و مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی و انتقال دهندگان تکنولوژی و فناوری
 • .شبکه سازی و ارتباط تجاری برای صاحبان طرح ها و پروژه ها در عرصه بین المللی

متقاضیان نشست

 • .شرکت های چند ملیتی
 • .نهادهای مالی
 • .نهادهای مالی و سرمایه گذاران بانکی
 • .بدنه سیاستمداران 
 • .پارک‌های علم و فناوری
 • .آژانس های ترویج و ارتقاء سرمایه گذاری
 • .متصدیان فرودگاه ها و بنادر
 • .اپراتورهای لجستیکی و شرکت های حمل و نقل
 • .رسانه های بین المللی