اهداف همایش

 • .معرفی واقع بینانه فرصت ها و چالش های اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی
 • .آشنا کردن صنایع  و موسسات محلی با فواید گسترش مناطق آزاد تجاری و نقش آن ها در بهبود وضعیت کارآفرینان داخلی و انتقال فناوری
 • .ایجاد شبکه ارتباطی مناسب با سایر کشورهای منطقه برای اجرای برنامه های SEZ
 • .استفاده از تجربیان سرمایه گذاران فعال در برنامه های SEZ
 • .در نهایت و از همه مهمتر اشتغال زایی از طریق برنامه های SEZ

ویژگی های شاخص

 • .با گسترش مناطق آزاد مخاطرات سرمایه گذاری را کاهش میدهیم
 • .به منظور افزایش سود آوری صنایع محلی، از آن‌ها حمایت میکنیم
 • .با ایجاد مناطق آزاد و انتقال فناوری از طریق آنان، انقلاب سترگی در اقتصاد محلی ایجاد میکنیم.
 • .با ایجاد مناطق سبز، از محیط زیست منطقه حفاظت می‌کنیم
 • .یک کمربند لجستیکی اقتصادی مستحکم را هدایت می‌کنیم
 • .فعالیت های مرتبط با مناطق آزاد همچون توریسم، خدمات پزشکی و مالیرا اجرایی می‌کنیم

متقاضیان نشست

 • .شرکت های چند ملیتی
 • .نهادهای مالی
 • .نهادهای مالی و سرمایه گذاران بانکی
 • .بدنه سیاستمداران 
 • .پارک‌های علم و فناوری
 • .آژانس های ترویج و ارتقاء سرمایه گذاری
 • .متصدیان فرودگاه ها و بنادر
 • .اپراتورهای لجستیکی و شرکت های حمل و نقل
 • .رسانه های بین المللی