سخنرانان کلیدی داخلی

دکتر محمد خزاعی
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
    دکتر محمدرضا خباز
    استاندار سمنان
      دکتر اسحاق جهانگیری
      رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی